תקנון

הצהרה משפטית

תנאי שימוש / הודעה משפטית

חשוב! אנא קרא/י בעיון את התנאים הבאים ("תנאים") החוסים על שימושך (ובכלל זה גישה, גלישה ו/או שימוש במרכיבים אינטראקטיביים כלשהם) באותם חלקים של אתר מרשתת זה הנגישים ב-www.basmat-eden.co.il, כמו גם ובכלל זה דפי רשת אחרים כלשהם הנגישים באמצעות אתר מרשתת (אינטרנט) זה או אתרי מרשתת קידומיים אחרים, שאנו מאחסנים או מחזיקים, כגון מיני-אתרים או דפים על שירותי רשת חברתית של צד שלישי, המכוונים לצרכנים בישראל, ובכלל זה אותם חלקים באתר מרשתת זה הנגישים למשתמש (להלן בצוותא: "האתרים").

 

זכויות בעלות והשימוש בחומרי האתר

בשמת עדן בע"מ ו/או שותפיה בעולם (להלן: "בשמת עדן") הינם בעלי כל זכות, זכות בעלות וענין באתרים והינם בעלי התוכן והיישומים באתרים (ובכלל זה באתרי רשת חברתית וכל אמצעי מדיה החברתית אחרת).

בשמת עדן היא בעלת זכויות היוצרים המלאה בכל החומרים באתרים, או שיש ברשותה אישור בתוקף מצד שלישי לעשות שימוש בחומרים באתרים. בשמת עדן היא גם הבעלים של כל סימני המסחר, סימני השירות, שמות המסחר, הסמלילים (logo) ושמות המתחם (domain names) אשר נעשה בהם שימוש באתרים או בקשר אליהם, או יש ברשותה אישור בתוקף מאת צד שלישי לעשות שימוש באותם החומרים כאמור. שינוי או שימוש כלשהם בחומרים מהאתרים למטרה כלשהי, שאינה מותרת באופן מפורש, מהווים הפרה של זכויות היוצרים וזכויות הבעלות האחרות של בשמת עדן.

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות (upload), להציג (post), לשדר או להפיץ חלק כלשהו מהאתרים באופן כלשהו, למעט לצרכי צפייה, ללא ההסכמה המוקדמת בכתב של בשמת עדן. איסור זה כולל גם מסגור (framing) תוכן כלשהו מהאתרים, כמו גם יצירת קישור בלתי מאושר.

 

הסרת אחריות / הגבלת אחריות

השימוש והגלישה באתרים נעשים על אחריותך בלבד. בשמת עדן ו/או כל צד אחר כלשהו המייצגים או הקשורים באופן אחר לבשמת עדן ביצירת האתרים או בהצגתם, אינם נושאים באחריות לפיצוי ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, נילווה, לדוגמא או תוצאתי הנובע משימושך באתרים. במידה המותרת על פי חוק ומבלי להגביל דבר מהאמור לעיל, כל המופיע באתרים ניתן לך כמות שהוא (as is), ללא אחריות מפורשת או מכללא מכל סוג, ובכלל זה, אך מבלי להגביל זאת, האחריות מכללא של סחירות, התאמה למטרה ספציפית, היעדר וירוסים של מחשב או היעדר הפרה (infringement). כיון שתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים הגבלות על ערבויות מכללא או הגבלה של אחריות לנזקים תוצאתיים או נלווים, המגבלות הנזכרות לעיל עשויות שלא לחול עליך/עלייך. אנא בדוק/בדקי את החוקים המקומיים שלך. מידע שהתבקש (solicited) אשר את/ה מגיש/ה לבשמת עדן באמצעות דואר אלקטרוני על מנת להירשם או להיות מנוי, לרכוש מוצרים ו/או להציג שאלות מתאימות לאתרים, כפוף למדיניות הפרטיות שלנו. כל ביקורת, הערה או מידע שנשלח ואשר לא נתבקשו (unsolicited), ובכלל זה רעיונות, קונספטים, טכניקות, ידע וכד', לא ייחשבו על ידי בשמת עדן לסודיים, ובשמת עדן רשאית לעשות שימוש בחומרים אלה בכל אופן שתראה לנכון. למידע נוסף בנושא זה, אנא ראה את מדיניות הפרטיות שלנו.

 

קישורים

בשמת עדן אינה אחראית לאתרי מרשתת של צד שלישי המקשרים לאתרים או מהאתרים. בשמת עדן אינה מאשרת ו/או תומכת (endorse) באתרי מרשתת כלשהם או בטובין או בשירותים המוצעים באותם אתרי מרשתת. בשמת עדן איננה אחראית בשום צורה ואופן לדיוק של מידע כלשהו המסופק באותם אתרים מקושרים, ומטובין או משירותים כלשהם הניתנים או הנרכשים מאותם אתרים. בשמת עדן לא תישא בחבות או באחריות לתוכן של אתרים כלשהם המקשרים לאתרים או מהאתרים.

 

דיוק המידע

בשמת עדן נוקטת אמצעים סבירים על מנת להבטיח את הדיוק במידע הכלול באתרים. יחד עם זאת, בשמת עדן אינה נוטלת שום אחריות לטעויות או השמטות בתוכן של האתרים, ואינה ערבה לדיוק, לשלמות או לעדכניות המידע המוצג באתרים. מידע המוצג באתרים כפוף לשינוי בכל עת ללא הודעה מראש.

 

היעדר ויתור

השהייה במימוש זכות מזכויותיה של בשמת עדן ו/או באכיפה של כל ו/או חלק כלשהו מתנאים אלה לא יחשבו כוויתור, מניעה או כהסכמה מצדה והיא תהא רשאית להפעיל ו/או לממש את זכויותיו בכל עת.

 

סמכות שיפוט

מחלוקת כלשהי הנוגעת לתוכן או לשימוש באתרים תחסה תחת חוקיה של מדינת ישראל, וסמכות השיפוט והסמכות המקומית של תובענה כלשהי כאמור תימצא באופן בלעדי בידי בתי המשפט בירושלים, ישראל, ואם הדבר אפשרי ו/או רלוונטי, עברית תהיה השפה המשמשת בבוררויות. החוקים החלים על החוזה הם חוקיה של מדינת ישראל.

 

שונות

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה שתנאים אלה יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו מהווים את ההסכם המלא עם בשמת עדן ביחס לשימוש באתרים. בשמת עדן רשאית לשנות תנאים אלה בכל עת על ידי פרסום שינויים באתרים. שינויים כלשהם ייכנסו לתוקף מיד עם פרסומם. המשך השימוש באתרים מהווה את הסכמתך לתנאים כלשהם שהשתנו.

 

על ידי השימוש באתרים אתה מעיד על הבנתך והסכמתך לעמוד בתנאי השימוש.

העדכון האחרון: מאי 2019 © בשמת עדן, כל הזכויות שמורות.

 

 

 

מדיניות פרטיות

פרטיות

בשמת עדן מכירה בחשיבות ההגנה על הפרטיות של כל הצרכנים "את/ה" או "משתמשים" המבקרים באתרי המרשתת של בשמת עדן או באתרים תחת חסותה. אנו מאמינים גם שחשוב ליידע אותך על אודות האופן שבו נשתמש במידע האישי שלך, ולתת לך בחירה לגבי השימוש בנתונים אלה. מסיבות אלה, אנו מעודדים אותך לקרוא מדיניות פרטיות זו בעיון.

מדיניות פרטיות זו מיועדת לאנשים פרטיים המבקרים באתר המרשתת של בשמת עדן הנגיש ב-,www.basmat-eden.co.il כמו גם ובכלל זה אתרי מרשתת אחרים כלשהם של בשמת עדן או דפי רשת הנגישים באמצעות אתר המרשתת של בשמת עדן או אתרי קידום אחרים שבשמת עדן מאחסנת או מחזיקה, כגון מיני אתרים או דפים על שירותי רשת חברתית של צד שלישי הפונים לצרכנים בישראל, ובכלל זה אותם חלקים המופיעים באתר המרשתת של בשמת עדן הנגיש על ידי פנייה ל-www.basmat-eden.co.il (להלן בצוותא: "האתרים"), וחלים על אנשים פרטיים אלה. מדיניות פרטיות זו חלה רק על מידע שנאסף על ידינו באמצעות האתרים, ואינה מכסה אתר מרשתת אחר כלשהו, ובכלל זה דפים למדינה ספציפית או דפים לאזור ספציפי המיועדים למשתמשים שאינם ישראלים. המידע האישי הנאסף באמצעות האתרים, ובכלל זה המידע האישי שלך, יכול להישלח למדינות אחרות לצרכי המופיעים להלן.

חוקי מדינת ישראל יחולו על איסוף המידע האישי (כהגדרתו למטה מזה בסעיף 2א) באמצעות האתרים. חוקיה של מדינת ישראל ושל מדינות אחרות שאליהן אנו עשויים להעביר את המידע האישי שלך עשויים שלא לקבוע דרגת הגנה שוות ערך לחוקים במדינתך, אם את/ה נכנס/ת לדפי רשת המכוונים לצרכנים ישראליים ממקום שהוא מחוץ למדינת ישראל.

 

איסוף ושימוש במידע

א. מידע אישי

בעוד משתמשים יכולים לצפות באתר המרשתת שלנו על ידי גלישה אנונימית, אנו אוספים מידע אישי מזהה ("מידע אישי") אודות המשתמשים באתרים, כשהם מספקים אותו מרצונם החופשי במהלך רכישה באתרים, נרשמים מרצונם החופשי או עושים מנוי באופן אחר באתרים, או יוצרים איתנו קשר דרך האתרים. משתמשים באתרים עשויים לספק מידע אישי מסיבות שונות, ובכלל זה, אך לא מוגבל לכך, על מנת לקבל מידעונים (newsletters), מידע אודות מוצרים, מידע אודות אירועים, ושירותים, להשיב לסקרים, להשתתף בתחרויות, לקבל הודעות על אודות הזדמנויות קידום אחרות ולבצע רכישות. סוג המידע האישי שאנו עשויים לאסוף כולל את השם, הכתובת, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ומידע על רכישות, כגון מידע על כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי, או החיוב ששימש על מנת לבצע את הרכישות. אנו עשויים להשתמש גם במידע שאתה מספק על מנת ליצור פרופיל צרכן אישי על מנת להודיע לך על מוצרים או אירועים שאתה עשוי להתעניין בהם, להקל (streamline) ברכישות עתידיות, ולצרכי שירות לקוחות. אנו עשויים לשלב מידע אישי שאנו אוספים באתרים, עם מידע אחר שאנו אוספים מחוץ לרשת אודות משתמשים על מנת לשפר את השיווק או את תוכן אתר המרשתת או לצרכים אחרים, כגון מחקר פנימי. למידע אודות כיצד להפסיק (opt-out) לתת לנו הרשאה להשתמש במידע האישי שלך לצרכי שיווק, ראה להלן.

 

ב. מידע לא אישי

אנו אוספים מידע מצטבר ומידע שאינו אישי, כאשר את/ה מבקר/ת באתרים. מידע זה אינו מתייחס למבקר בודד הניתן לזיהוי. הוא מספק לנו מידע על נושאים כגון כמה משתמשים ביקרו באתרים ומה הדפים שאליהם נכנסו. איסוף מידע זה מסייע לנו להתאים את האתרים שלנו למבקרים שלנו.

כשאת/ה מבקר/ת באתרים על מנת לגלוש, לקרוא או להוריד מידע, אנו אוספים באופן אוטומטי מידע מחשב סטנדרטי שהדפדפן שלך שולח לכל אתר מרשתת בו את/ה מבקר/ת, כגון כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן והשפה, מועדי גישה וכתובות אתרי מרשתת מַפְנים. באופן כללי, איננו קושרים מידע מחשב סטנדרטי לדבר כלשהו שיאפשר לנו לזהות משתמשים, אלא על מנת לאכוף עמידה בכללים או בתנאי השירות שלנו, או על מנת להגן על השירות, האתרים, המשתמשים שלנו או על אחרים. אנו עשויים לאסוף גם מידע מצטבר ולא אישי באמצעות "cookies" או "web beacons" כמוסבר להלן.

Cookies: Cookies הן פיסות מידע שכל אתר מרשתת עשוי להעביר לדפדפן שלך, המאוחסנות במערכת המחשב שלך. Cookies מוחזרות לאתר המרשתת שהפקיד אותן, כשמשתמש חוזר לאותו אתר. Cookies מיידעת אותנו, לדוגמא, אם משתמש מבקר לראשונה או שביקר באתרים בעבר, ואילו חלקים מאתרי המרשתת הם בעלי העניין הגדול ביותר למשתמש. העברת ה-cookies על ידי האתרים עשויה להגביר את חווית הגלישה שלך על ידי מתן הרשאה לנו לשמור את העדפותיך לקראת ביקורך הבא. ה-cookies שלנו גם עשויות למדוד את הפעילות הכללית באתרים, דבר המאפשר לנו לקבוע אלו אזורים ומרכיבים הם הפופולריים ביותר. מידע זה מאפשר לנו לבצע שיפורים באתרים שלנו. מרבית דפדפני הרשת מוגדרים כך שיאפשרו cookies. את/ה יכול/ה, יחד עם זאת, להגדיר מחדש את הדפדפן שלך כך שיסרב לקבל את כל ה-cookies או לתת חיווי, כשנשלחת cookie. אם אתה בוחר לדחות cookies, חלק מתפקוד האתרים עשוי להיפגע.

Web Beacons: Web beacons, הידועים גם בשם "clear gifts", "one-pixel gifts", "web bugs", "internet tags" או "pixel tags" הם דמויות גרפיות קטנות באתר מרשתת או בדואר אלקטרוני המאפשרות לנו ולצדדים שלישיים לנטר את הפעילות באתרים או להפוך את ה-cookies ליותר יעילות. Web beacons מאפשרים לנו או לצדדים שלישיים הקשורים עמנו לאמוד ולהגביר את יעילות השיווק שלנו על ידי העברת מידע אודות השאלה, אם את/ה עוקב/ת אחרי קישורים בהודעות הדוא"ל או האתרים שלנו, ועל ידי איסוף מידע אודות האתרים שבהם אתה מבקר לפני ואחרי שאתה מבקר באתרים שלנו. אנו משתמשים בקבצי יומן על מנת לאחסן את הנתונים הנאספים באמצעות web beacons.

 

שיתוף מידע אישי

בכפוף לסעיפים הבאים ולגילויים הנדונים בהם, לא נחשוף ולא נמכור מידע כלשהו אודותיך לצד שאינו קשור אלינו, אלא אם (1) נידרש לעשות כן על פי דין או הליך משפטי; (2) נידרש לעשות כן על ידי רשויות לאכיפת חוק או פקידי ממשל אחרים; (3) אנו מאמינים שחשיפה נדרשת או ראויה על מנת למנוע פגיעה פיזית, אובדן כלכלי או פגיעה בזכויותינו או ברכוש שלנו או בזכויות או ברכוש של המשתמשים שלנו או באחרים, או הפרעה לאלה, או בקשר לחקירה אודות פעילות הנחשדת כבלתי חוקית או שהיא בלתי חוקית בפועל; (4) אנו מאמינים, באופן סביר, שהשתמשת במידע מהאתרים על מנת לבצע פעולות בלתי חוקיות או פעולות העלולות לסכן את בריאות הציבור ו/או בטחונו; ו/או (5) אנו מאמינים שהחוק דורש בתום לב גילוי שכזה. אנו רשאים למנות נותני שירות צד שלישי על מנת לנהל ו/או לתפעל פונקציות או שירותים מסוימים בשמנו שהביצוע הראוי שלהם עשוי לדרוש העברה של המידע הנמסר על ידך. הפונקציות או השירותים כוללים, לדוגמא, אך לא מוגבלים לכך, ניהול האתרים, משלוח מוצרים שהתבקשו או הוזמנו על ידך ומשלוח תשדורות שיווק או אחרות אליך אודות המוצרים, השירותים או האירועים המיוחדים שלנו. העברה כלשהי כאמור תהיה כפופה להתחייבויות סודיות ובטיחות ולמטרה הבלעדית של ביצוע אותם פונקציות או שירותים. אנו עשויים גם לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אחרים לשם שיווק וקידום משותף של מוצרים, שירותים או אירועים העשויים לעניין אותך. העברות כלשהן של מידע אישי תהיינה כפופות להתחייבויות סודיות ובטיחות ולמטרה הבלעדית של ביצוע אותן התחייבויות. למידע כיצד לבחור שלא להרשות לנו (opt out) להשתמש במידע האישי שלך לצרכי שיווק, ראה/י להלן. יחד עם זאת, עליך להיות מודע לכך שאפילו אם תבחר/י להפסיק להרשות לנו לעשות שימוש במידע שלך לצורך מסעות שיווק, אנו עשויים עדיין לחלוק מידע מסוים עם צדדים שלישיים על מנת לעמוד בהתחייבויות חוקיות. לדוגמא, ככל שבחרת שלא לקבל מאתנו הודעות דוא"ל שיווקיות, ייתכן שנצטרך למסור את כתובת הדוא"ל שלך לצד שלישי שאתו אנו משווקים במשותף, על מנת לעמוד בדרישתך שאל לעשות שימוש במידע האישי.

 

מידע שלא התבקש

באמצעות האתרים, אנו מבקשים שתספק/י לנו סוגים שונים של מידע, כדי שנוכל לשרת אותך טוב יותר. המידע המבוקש עשוי לכלול שאלות והערות על אודות המוצרים שלנו ו/או על מנת שנוכל לספק לך הצעות על אודות המוצרים שלנו. אנא אל תספק/י לנו מידע, ובכלל זה, אך לא מוגבל לכך, עסקיים, פרסומיים, קריאטיביים, שיווקיים או סוגים אחרים כלשהם של הצעות, קונספטים, ידע, רעיונות וכד' ("מידע שלא התבקש"). כל מידע שלא התבקש, ובכלל זה מידע אישי כלשהו שלא התבקש (לדוגמא, מידע אישי הניתן שלא במענה לבקשה ספציפית למידע כזה, אלא בנוסח חופשי בתיבת טקסט), שאנו מקבלים, לא יהיה כפוף למדיניות פרטיות זו. על ידי מסירת מידע שלא התבקש כלשהו, את/ה מסכים/ה שיהיה לנו שיקול הדעת הבלעדי בדבר האופן שבו נעשה שימוש במידע שלא התבקש כאמור, ואת/ה נותן/ת לנו באופן אוטומטי אישור בלתי מוגבל, חופשי מחובת תמלוגים לשם כך. אם מידע שלא התבקש כלשהו שאת/ה מספק/ת לנו מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות בעלות אחרות של צד שלישי, את/ה מסכים/ה לשפות את בשמת עדן, חברת האם שלה, חברות הבת שלה ו/או ישויות קשורות, ונושאי המשרה, דירקטורים, עובדים, שלוחים, בעלי רישיון, נציגים ו/או ספקים צד ג' שלה ושלהם בהתאמה (להלן בצוותא: "משופי בשמת עדן"), כנגד תביעות או תובענות המוגשות נגד מי ממשופי בשמת עדן הנובעות מהשימוש או ההחזקה שלנו במידע שלא התבקש, או קשורות לכך, לשפות אותם, להגן עליהם מפני תביעות או תובענות כאלה, ולמנוע מהם נזק בגינן.

 

בטיחות

הגנת המידע שלך הוא דאגה עיקרית שלנו. אנו מאחסנים את המידע שאנו אוספים על שרתים מאובטחים ונוקטים אמצעי זהירות סבירים אחרים על מנת להגן על המידע האישי שלך.

יחד עם זאת, איננו יכולים לערוב לכך, ואיננו מתחייבים, שרמת הבטיחות שלנו עומדת בסטנדרטים ספציפיים או עולים עליהם. שום תשדורת במרשתת אינה בטוחה או נקייה מטעויות ב-100%, וגם נתונים מאוחסנים אינם חופשיים מפגיעוּת. איננו יכולים לערוב לבטיחות של אתרי המרשתת, מאגרי המידע או השירותים שלנו, ואיננו יכולים לערוב לכך שהמידע שאת/ה מספק/ת לנו לא יצותת (intercepted) בעודו משוגר אלינו על פני המרשתת. איננו אחראים לפעולות של צדדים שלישיים.

 

עדכון המידע האישי שלך ובחירה לצאת (opting out) מתשדורות שיווק

אם את/ה רוצה לעדכן את המידע האישי שלך, את/ה רשאי/ת להיכנס לפרופיל המקוון האישי שלך, אם קיים כזה או שהוא נגיש, ולשנות את הנתונים שאת/ה מוסר/ת. באופן כללי, כל פרופיל מקוון קיים נגיש על ידי הקלקה על "חשבון" או "התחבר" והכנסת המידע הרלוונטי. את/ה רשאי/ת לבחור להפסיק את המנוי שלך להודעות דוא"ל שיווקיות על ידי שימוש בקישור "בטל את המנוי" (unsubscribe) בהודעות הדוא"ל השיווקיות שלנו. אנא שים לב, בקשות כלשהן עשויות להיכנס לתוקף תוך שישה עד שמונה שבועות. אפילו אם תבחר/י להפסיק תשדורות שיווק, אנו עשויים עדיין ליצור איתך קשר על מנת לשלוח אליך מידע חשוב הנוגע לתפעול או ניהול הפרופיל האישי שלך או מידע לא שיווקי אחר. למידע נוסף הנוגע למדיניות שלנו בנוגע לאתרים, אנא ראה/י את ההצהרה המשפטית.

 

שינוי בשליטה התאגידית

מידע אישי הנאסף באתרים עשוי להיות מועבר כחלק ממיזוג, רכישה או מכירה של נכסי החברה, כמו גם במקרה הבלתי סביר של חדלות פירעון, פירוק או כינוס נכסים, שבהם מידע אישי יועבר ליישות אחרת.

 

פרטיות ילדים

האתרים אינם מכוונים לילדים, ואיננו אוספים או שומרים באופן מכוון מידע אישי כלשהו מילדים מתחת לגיל 18 שנים. אם את/ה מאמין/ה שייתכן ויש לנו מידע אישי כלשהו ממישהו או אודות מישהו שהוא מתחת לגיל 18, אנא צור/צרי עמנו קשר באחד האמצעים המפורטים להלן .

 

מוצרים ושירותים

אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע עסקה.

במקרה שהפרטים שיועברו ע"י הלקוח ימצאו שגויים בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, שמורה לבשמת עדן הזכות לפסול את ההצעה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לאחר מסירת מלא הפרטים ע"י הלקוח, בשמת עדן רשאית בתוך 48 שעות מקבלת הצעת הלקוח לרכישת המוצר, באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח, לקבל או לדחות את הצעת הלקוח לרכוש את המוצר ו/או השירות.

אם וכאשר תקבל בשמת עדן הצעת הלקוח לרכישת מוצר, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או השירות בגינו הציע הצעתו, התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.

אם הלקוח יבקש לשלם בתשלומים, ככל שיתאפשר באתר, יחויב הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות.

דע/י: הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הרוכש/ת הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק בעת הרכישה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הרוכש/ת ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של בשמת עדן לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הרוכש/ת. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הרוכש/ת להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה. תהיה בשמת עדן זכאית לבטל את ההזמנה.

בשמת עדן מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו כמפורט להלן.

בשמת עדן לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי הספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של בשמת עדן לרבות שביתות, השבתות וכיו"ב.

התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו בשמת עדן מבצעת את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה / הובלה של מוצר באמצעות האתר ויחייב כל לקוח/ה.

זמני אספקת המוצרים / שירותים ככל שאלה מצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה' לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, וימי חג).

 

שירות לקוחות

בשאלות לגבי האתר ופעילותו, המוצרים המוצגים באתר כולל שאלות הנוגעות למפרט המוצר, למידע על תפעול המוצר, והאחריות לגביו, אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בדואר אלקטרוני, בטלפון או בפקס. אנו נשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה הנוגעת לתהליך ברכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אחריות

האחריות הניתנת למוצרים ו/או שירותים הינה אחריות מוגבלת והיא כפופה לתנאים הבאים:

המוצרים היוצאים משערי העסק הינם תקינים ושלמים והאחריות על המשלוח הינה של הלקוח באמצעות חברת המשלוחים ועליו לדאוג לביטוח מתאים.

בשמת עדן שומרת את זכותה ו/או לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא התראה מוקדמת.

בכל מקרה אשר בו מחמת כוח עליון, נבצר מבשמת עדן לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, תהיה בשמת עדן רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת בשמת עדן. אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים.

לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכות טלפונים, או תקלות תקשורת אחרות, מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, העדר ו/או אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהי.

בשמת עדן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף או תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאת משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז בשמת עדן שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב לרוכש/ת.

 

ביטול עסקה על ידי הלקוח

הרוכש/ת יהיה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת נצרכן, התשמ"א – 1981. ( להלן:"חוק הגנת הצרכן").

לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול הרוכש/ת לבטל את עסקת הרכישה שביצע. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

ברכישה של נכס יהיה רשאי הרוכש/ת לבטל את עסקת הרכישה מיום עשיית העסקה ועד 48 שעות מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם. הרוכש/ת חייב לשלוח את המוצר תוך 48 שעות מיום קבלתו בדואר רשום.

ביטול העסקה יעשה בכתב באמצעות דואר רשום לכתובת : בשמת עדן בע"מ, רח' אלפסי 15 ירושלים 9230207.

אם יבחר הרוכש/ת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לרוכש/ת, תחזיר בשמת עדן לרוכש/ת/ת בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש/ת ותבטל את חיובו של הרוכש/ת בשל העסקה. בשמת עדן תהא רשאית לגבות מהרוכש/ת/ת דמי ביטול בשיעור 10 אחוז ממחיר המוצר אותו רכש/ה או 100 ₪  לפי הנמוך מביניהם. ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י הרוכש/ת/ת, כפוף לכך שהרוכש/ת/ת ת/יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

אם ת/יבחר הרוכש/ת לבטל את העסקה עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס לבין הפרטים שנמסרו לו מאת בשמת עדן, תחזיר בשמת עדן לרוכש/ת בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש/ת, תבטל את חיובו של הרוכש/ת בשל העסקה ולא תגבה מהרוכש/ת דמי ביטול כלשהם.

קיבל/ה הרוכש/ת את הנכס נשוא העסקה:

קיבל/ה הרוכש/ת את הנכס נשוא העסקה, ת/ידאג להחזרת הנכס לבשמת עדן במקום העסקה, על חשבונו/ה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל/ה מבשמת עדן בעקבות עשיית העסקה, מובהר בזאת כי הרוכש/ת ת/יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל/ה את הנכס, וזאת אם הנכס נשוא העסקה נשלח לחברת השילוח.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של בשמת עדן לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת נצרכן.

האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על בשמת עדן אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת נצרכן.

 

ביטול עסקה ע"י בשמת עדן

בשמת עדן תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

אם יתגלה כי אירעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

במקרה כוח עליון, פעילות מלחמה, איבה, טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונים ו/או מי מהם ו/או צד ג' כלשהו.

אם יתברר לבשמת עדן כי הקונה עלול/ה לשוב ולמכור את המוצר לצד ג' ו/או לסחור בו.

הודעה על ביטול העסקה תימסר לקונה בטלפון או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

אם יחולו שינויים בשעורי המס או בהיטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפו כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן.

אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאית בשמת עדן לבטל המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור בשמת עדן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

כשלון תמורה: בשמת עדן מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י הגולש עקב כשלון תמורה מלא, תפעל בשמת עדן לספק מוצר חלופי שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהרוכש/ת, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.

לא הצליחה בשמת עדן לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש/ת את מלוא הכסף ששולם על ידו/ה בפועל לבעל החנות, ובלבד שהרוכש/ת ביטל/ה את העסקה אל מול חברת האשראי ושלח/ה לבשמת עדן הצהרה חתומה על ידו/ה הכוללת את פירוט כל התשלומים שהוציא/ה.

מובהר בזאת כי בכל מקרה, הלקוח/ה ת/יקבל את המוצר אותו רכש (או מוצר חלופי כאמור לעיל) או את כספו/ה חזרה.

 

תנאים נוספים

לבשמת עדן שמורה זכות עדכון על כל מוצר שנמסר לידיה ותמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח כדין.

רישומי המחשב של בשמת עדן בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את בשמת עדן, תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

הלקוח/ה מצהיר/ה בזאת כי קרא/ה את תקנון האתר ומודע/ת לתקנון האתר וכי לא תהיה לו/ה או למי מטעמו/ה, או לצד ג' כל טענה או תביעה כנגד בשמת עדן ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא/היא פוטר/ת אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו ואיחורים באספקה.

 

שינוי במדיניות פרטיות זו

אנו שומרים את הזכות לשנות, להחליף או לעדכן באופן אחר על פי שיקול דעתנו הבלעדי מדיניות זו בכל עת, ואת/ה מסכים/ה כי שינויים אלו, החלפות או עדכונים כאמור יחייבו אותך בכל דבר ועניין. אנו נודיע לך אודות שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו על ידי פרסום המדיניות המעודכנת בצירוף התאריך שבו עודכנה בדף זה, וככל ונרשמת אצלנו, אנו עשויים להודיע לך באמצעות הודעת דוא"ל לכתובת הדוא"ל שלך הרשומה אצלנו. המשך השימוש שלך (ובכלל זה גישה, גלישה ו/או שימוש במרכיב אינטראקטיבי כלשהו) באתרים שלנו מהווה את הסכמתך למדיניות פרטיות זו ולעדכונים כלשהם. אנו מעודדים אותך לבדוק באופן תקופתי מדיניות פרטיות זו על מנת להישאר מעודכן אודות האופן שבו אנו מגנים על המידע האישי שאנו אוספים.

 

יצירת קשר עימנו

אם יש לך שאלות או הערות כלשהן לגבי מדיניות פרטיות זו, או אם תרצה שנעדכן מידע כלשהו שיש לנו אודותיך, אנא צור עימנו קשר על ידי כתיבה אלינו ל-

בשמת עדן בע"מ,

רח' אלפסי 15 ירושלים,

ישראל

 

עדכון אחרון: מאי 2019

© בשמת עדן, 2019. כל הזכויות שמורות.

 

 

 

הערה:

במסמך זה לשון רבים גם יחיד במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם נקבה במשמע ולהיפך. מסמך זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כוונתו לפנות לגברים ולנשים כאחד ללא הבדל.